▪ ضمان طبیب در فقه اسلامی ▪ دعا سلاح مؤمن ▪ گفتگو با دانش آموختگان موفق

▪ سرمقاله: رسالت جهان اسلام در قرن ۲۱ / دکتر سید احمد زرهانی: ص ۳

▪ ضمان طبیب در فقه اسلامی / سهراب کاظمی: ص ۵

▪ تاسیس تاریخ هجری / دکتر محمد سپهری: ص ۱۷

▪ پلورالیسم دینی آری یا خیر؟ با بررسی ضرورت دین اسلام و بعثت انبیاء / حامد جمالی: ص ۳۱

▪ نظری بر بعضی از اندیشه ها و سلوک فکری سیف الدین آمدی / باقر گرگین: ص ۳۹

▪ جایگاه شورای مجتهدان در فقه سیاسی / دکتر منصور میراحمدی: ص ۴۷

▪ روشهای تفسیری مقاتل بن سلیمان / رسول ناوشکی: ص ۵۹

▪ علل و زمینه های جنبش ۱۹۲۰ عراق علیه انگلستان / مصطفی کریمی: ص ۷۱

▪ دعا سلاح مؤمن / دکتر محمود ویسی: ص ۷۹

▪ دستاوردهای سفر ریاست دانشگاه به روسیه به دعوت دانشگاه اسلامی مسکو: گفتگو با دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی / مرتضی قاسمی حامد، محسن کاردانی مکی: ص ۸۳

▪ گفتگو با دانش آموختگان موفق: گفتگو با محمدرضا فاضل: ص ۸۶

▪ اخبار دانشگاه: ص ۹۱

▪ چکیده عربی: ص ۹۵

▪ چکیده انگلیسی: ص ۹۸

فروغ وحدت

فصلنامه آموزشی دانشگاه مذاهب اسلامی

صاحب امتیاز: دانشگاه مذاهب اسلامی

مدیرمسئول: دکتر سیداحمد زرهانی

مدیر اجرائی: رضا اسدی

نشانی: تهران ـ خیابان انقلاب ـ خیابان فلسطین جنوبی ـ خیابان شهید مهرداد روانمهر ـ پلاک ۵

تلفن: ۶۶۴۰۷۷۱۲

فکس: ۶۶۴۶۱۸۳۸

صندوق پستی: ۹۱۹ ـ ۱۳۱۴۵

پست الکترونیکی: f_vahdat@mazaheb.ac.ir