▪ بررسی دیدگاه گوتلوب فرگه در باب معنا ▪ آیا تمایز تحلیلی تالیفی جزمی است ▪ گسست علمی قیاس ناپذیری معناشناختی با نظریه علی ارجاع

▪ علم آینده ؛ چهارچوبی جامع تر لازم دارد: / مهدی گلشنی ص ۵

▪ بررسی دیدگاه گوتلوب فرگه در باب معنا / مهدی عبداللهی ص ۱۹

▪ ارجاع و معناداری نزد فرگه، هوسرل و کواین / اصغر سلیمی نوه ص ۳۹

▪ آیا تمایز تحلیلی / تالیفی جزمی است؟ / مصطفی مهاجری ص ۵۵

▪ نظریه معناشناسی نقاط ثابت کریپکی / محمد اردشیر، احسان سیاوشی ص ۸۱

▪ بررسی استدلال دیویدسون در باب ترکیبی بودن زبان های طبیعی و استدلال قلاب سنگی / علی حسین خانی ص ۹۷

▪ گسست علمی؛ قیاس ناپذیری معناشناختی با نظریه علی ارجاع؟ / یاسر خوشنویس ص ۱۲۱

فصلنامه پژوهشی ذهن

مدیر مسئول: علی اکبر رشاد

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

سردبیر: علیرضا قائمی نیا

پست الکترونیکی: info@ihsr.ac.ir

نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوم ، پلاک ۳۳

تلفن: ۸۸۷۳۵۴۱۷ ، ۸۸۵۰۱۰۶۴ (۰۲۱)

صندوق پستی: ۴۴۴-۱۳۱۴۵

سایت اختصاصی: www.zehn.org