▪ شبکه های شعاعی معناشناسی قرآن ▪ نظریه های مرتبه عالی تر درباره آگاهی ▪ برون گرایی و معرفت پیشینی

▪ سخن نخست: ص ۵

▪ شبکه های شعاعی معناشناسی قرآن / علیرضا قائمی نیا: ص ۷

▪ فلسفه ذهن از کندی تا ابن رشد / هادی وکیلی: ص ۴۱

▪ نظریه کارکردگرایی محاسباتی از دیدگاه هیلاری پاتنم / احمد امامی: ص ۷۹

▪ فراآیی / مریم معیرزاده: ص ۱۱۵

▪ نظریه های مرتبه عالی تر درباره آگاهی / یاسر پوراسماعیل: ص ۱۲۵

▪ برون گرایی و معرفت پیشینی / علی صبوحی: ص ۱۵۷

▪ برهان تغییر تدریجی علیه سازگارگرایی / محسن زمانی: ص ۱۶۵

فصلنامه پژوهشی ذهن

مدیر مسئول: علی اکبر رشاد

صاحب امتیاز: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

سردبیر: علیرضا قائمی نیا

پست الکترونیکی: info@ihsr.ac.ir

نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان دوم ، پلاک ۳۳

تلفن: ۸۸۷۳۵۴۱۷ ، ۸۸۵۰۱۰۶۴ (۰۲۱)

صندوق پستی: ۴۴۴-۱۳۱۴۵

سایت اختصاصی: www.zehn.org