▪ ناب سازی ساخت و ساز , فلسفه نوین مدیریت پروژه های عمرانی ▪ مدیریت پروژه محور ▪ معرفی استاندارد

▪ بروش مناسب پرداخت جهت بخش خرید قراردادهای EPC دولتی تحت شرایط عدم اطمینان / علی پورنامداریان ، محمدمهدی مرتهب: ص ۴

▪ ناب سازی ساخت و ساز ، فلسفه نوین مدیریت پروژه های عمرانی / محمدتقی بانکی ، همایون ارومچی ، امیر زویچی: ص ۱۲

▪ تحلیل تاخیرات ناشی از مدارک مهندسی در پروژه های ساختمانی و شهری / صمد محمدابراهیم زاده سپاسگزار: ص ۲۲

▪ مدیریت پروژه محور / جی رادنی ترنر مترجم:سیدمحمدرضا لاجوردی: ص ۳۴

▪ تصمیم گیری های بزرگ به هنگام در دست داشتن اطلاعات اندک / مترجم:رویا مرادیان مینا: ص ۴۰

▪ نجات پروژه / زوکرو ، اس . پوربا مترجم:سلمان رضوان جو: ص ۴۸

▪ هنر نه گفتن / جف اولتمن مترجم:منا خاتمی: ص ۵۲

▪ اولین کنفرانس ملی اجرای پروژه ها به صورت EPC برگزار شد: ص ۵۴

▪ معرفی کتاب: ص ۵۵

▪ معرفی نرم افزار: ص ۵۶

▪ معرفی وبگاه: ص ۵۸

▪ معرفی استاندارد: ص ۵۹

▪ آزمون مدیریت پروژه حرفه ای: ص ۶۰

▪ طرح گام: ص ۶۲

▪ چکیده انگلیسی مقالات: ص ۶۴

فصلنامه مدیریت پروژه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: رضا ضیائی

تلفن: ۸۸۹۲۰۲۱۳

آدرس: تهران، خیابان قائم‌مقام فراهانی، میدان شعاع، نبش خیابان شاهین، پلاک ۴، واحد ۳

صندوق پستی: ۳۳۱۳-۱۴۱۵۵

سایت اختصاصی: www.irpmj.com

نشانی الکترونیک: info@irpmj.com