▪ انسان به شرط بهشت ▪ غم در نگاه آفتاب ▪ نثر مثنوی معنوی

▪ پا به پای یار/بیانات مقام معظم رهبری: ص ۴

▪ به مناسب ماه رمضان/برتر از هزار ماه: ص ۵

▪ ما باز هم برای خدا: ص ۶

▪ مادر کجاست؟: ص ۷

▪ شعر باران: ص ۸

▪ داستان باران/کتاب در آب: ص ۱۰

▪ صدای باران/گلباران: ص ۱۲

▪ انسان به شرط بهشت: ص ۱۴

▪ اسم شب: ۱۹ ـ ۲۱ ـ ۲۳: ص ۱۹

▪ خواندنی‌های باران: ص ۲۰

▪ رنگین‌کمان قلب دوم: ص ۲۱

▪ داستان باران: ص ۲۲

▪ غم در نگاه آفتاب: ص ۲۴

▪ پیشینه ماه: ص ۲۶

▪ من در قرآن/شتر: ص ۲۸

▪ نثر مثنوی معنوی: ص ۳۰

▪ یعقوب‌های زمین: ص ۳۱

▪ فرشتگان او را مثل ستاره‌ای که در زمین می‌درخشد خواهند دید: ص ۳۲

▪ کلیه‌ها: ص ۳۶

▪ جدول قرآنی: ص ۳۷

▪ ورزش/بازی داژبال: ص ۳۸

▪ راه اینجاست: ص ۴۱

▪ سرزمین باران: ص ۴۲

▪ مناسبت‌های شهریور ماه: ص ۴۴

▪ دختر اسباب‌بازی فروش: ص ۴۸

ماهنامهٔ باران

صاحب امتیاز: سازمان اوقاف و امور خیریه

سردبیر: روح‌الله دادگرپور

نشانی مجله: تهران، خیابان فردوسی، خیابان نوفل‌لوشاتو، کوچه رم، معاونت فرهنگی سازمان اوقات و امور خیریه، نشریه باران

صندوق پستی: ۳۷۳۸ - ۱۱۳۶۵

تلفکس: ۶۶۷۲۰۲۰۷