شاهد کودک ـ شماره ۷۰، آبان ۱۳۹۰

▪ قهر بچه ها ▪ داستان های نوید و ندا ▪ لباس سربازی

▪ قهر بچه ها: ص ۳
▪ به یاد شهید فهمیده: ص ۴
▪ مسابقه پرش: ص ۶
▪ خانه خانم خرگوشه: ص ۷
▪ جدول: ص ۸
▪ آیا می دانید؟: ص ۱۰
▪ گم شده ها: ص ۱۱
▪ داستان های نوید و ندا: ص ۱۲
▪ کاغذ و تا: ص ۱۶
▪ نقاشی نقاشی: ص ۱۷
▪ لباس سربازی: ص ۱۸
▪ گلو درد خروس: ص ۲۰
▪ برادر کوچولو: ص ۲۱
▪ لطیفه: ص ۲۲
▪ تفاوت ها: ص ۲۳
▪ آثار بچه ها: ص ۲۴
▪ معرفی کتاب: ص ۲۷