▪ مسیریابی رقومی سیکلون های خاورمیانه در دوره سرد سال ▪ ارزیابی ژئومورفیک فعالیت های تکتونیکی در حوضه زهکشی سعید آباد چای ▪ بررسی ارتباط مورفولوژی گیاهی با خصوصیات مورفومتری نبکاهای گونه « روماریاتورسستانیکا »

▪ مسیریابی رقومی سیکلون های خاورمیانه در دوره سرد سال / زهرا حجازی زاده ، مهدی صداقت: صص ۱-۱۷

▪ بررسی عوامل موثر در تولید رسوب حاصل از فرسایش خندقی در حوضه های آبخیز کوچک ( مطالعه موردی : حوضه آبخیز دره کره - بوشهر ) / علی اکبر نظری سامانی ، حسن احمدی ، محمد جعفری ، جمال قدوسی: صص ۱۹-۳۴

▪ مطالعه تطبیقی چهار نمایه خشکسالی هواشناسی بر پایه عملکرد نسبی محصول گندم دیم در استان همدان / حمید زارع ابیانه ، وحید یزدانی ، خلیل اژدری: صص ۳۵-۴۹

▪ بررسی توسعه کارست در توده پرآو - بیستون با استفاده از ضریب فرود ، زمان مرگ چشمه ها و تحلیل نتایج ایزوتوپی و شیمیایی / مهران مقصودی ، حاجی کریمی ، فرشاد صفری ، ذبیح الله چهارراهی: صص ۵۱-۶۵

▪ ارزیابی ژئومورفیک فعالیت های تکتونیکی در حوضه زهکشی سعید آباد چای / فریبا کرمی: صص ۶۷-۸۲

▪ تهیه نقشه پوشش اراضی شهر اراک با استفاده از روش های طبقه بندی شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال / مژگان احمدی ندوشن ، علیرضا سفانیان ، سیدجمال الدین خواجه الدین: صص ۸۳-۹۸

▪ بررسی ارتباط مورفولوژی گیاهی با خصوصیات مورفومتری نبکاهای گونه « روماریاتورسستانیکا » / محسن پورخسروانی ، عباسعلی ولی ، مسعود معیری: صص ۹۹-۱۱۳

▪ پیش بینی بارش بهاره استان خراسان رضوی بر اساس سیگنال های بزرگ مقیاس اقلیمی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی / غلامعباس فلاح قالهری ، جواد خوشحال: صص ۱۱۵-۱۳۳

▪ چکیده انگلیسی مقالات

فصلنامهٔ پژوهش‌های جغرافیای طبیعی (علمی ـ پژوهشی)

(اعتبار علمی ـ پژوهشی فصلنامه پژوهش‌های جغرافیائی طی ابلاغیهٔ شمارهٔ ۶۰۰ مورخ ۱۰/۵/۸۰ کمیسیون بررسی نشریّات کشور تمدید و صادر شده است)

ناشر: مؤسسه جغرافیا دانشگاه تهران

صاحب امتیاز: مؤسسه جغرافیا ـ دانشگاه تهران

مدیر مسئول: سیدعلی بدری

سردبیر: قاسم عزیزی

نشانی: مؤسسه جغرافیا، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، پلاک ۱، تلفکس: ۶۱۱۱۳۳۶۵

نشانی الکترونیکی: geogins@ut.ac.ir

سایت اینترنتی دانشگاه تهران: http://journals.ut.ac.ir

سایت اینترنتی کتابخانه علوم و تکنولوژی شیراز: http://www.sums.ac.ir