▪ بررسی تنگناهای طبیعی توسعه فیزیکی شهر سنندج ▪ اندازه گیری حرکت سالیانه یخچالهای علم کوه ▪ مطالعه تاثیر خشکسالی بر رشد قطری درختان صنوبر در شهرستان صومعه سرای گیلان

▪ تهیه مدل دمای سطحی بیابان با استفاده از داده های حرارتی ماهواره NOAA.AVHRR و داده های زمینی / سیدکاظم علوی پناه ، محمدرضا سراجیان ، کمال خدایی: صص ۱-۱۱

▪ بررسی تنگناهای طبیعی توسعه فیزیکی شهر سنندج/ محمدرضا ثروتی ، سعید خضری ، توفیق رحمانی: صص ۱۳-۲۹

▪ اندازه گیری حرکت سالیانه یخچالهای علم کوه / مجتبی یمانی: صص ۳۱-۵۲

▪ ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعه شهری و آسیب پذیری ناشی از زمین لغزش در دامنه های کوهستانی کلان شهر تهران / امیر صفاری ، ابراهیم مقیمی: صص ۵۳-۷۱

▪ بررسی خسارت های ناشی از حرکت ماسه های روان در شرق زابل با استفاده از تصاویر ماهواره ای / دکتر حسین نگارش ، لیلا لطیفی: صص ۷۳-۸۷

▪ رودسنگ قلعه در دامنه شمالی کوه کیامکی در شمال غرب ایران و دلالت آن بر تغییرات اقلیمی هولوسن / داود مختاری: صص ۸۹-۱۰۶

▪ مطالعه تاثیر خشکسالی بر رشد قطری درختان صنوبر در شهرستان صومعه سرای گیلان / بهمن رمضانی گورابی ، فرزاد شیرزاد: صص ۱۰۷-۱۱۷

▪ بررسی مناسب ترین شیوه تفکیک پاره ساحل به منظور ارزیابی حساسیت محیط زیستی سواحل استان گیلان / زهرا مشایخی ، افشین دانه کار ، راضیه مصدقی: صص ۱۱۹-۱۳۱

فصلنامهٔ پژوهش‌های جغرافیای طبیعی (علمی ـ پژوهشی)

(اعتبار علمی ـ پژوهشی فصلنامه پژوهش‌های جغرافیائی طی ابلاغیهٔ شمارهٔ ۶۰۰ مورخ ۱۰/۵/۸۰ کمیسیون بررسی نشریّات کشور تمدید و صادر شده است)

ناشر: مؤسسه جغرافیا دانشگاه تهران

صاحب امتیاز: مؤسسه جغرافیا ـ دانشگاه تهران

مدیر مسئول: سیدعلی بدری

سردبیر: قاسم عزیزی

نشانی: مؤسسه جغرافیا، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، پلاک ۱، تلفکس: ۶۱۱۱۳۳۶۵

نشانی الکترونیکی: geogins@ut.ac.ir

سایت اینترنتی دانشگاه تهران: http://journals.ut.ac.ir

سایت اینترنتی کتابخانه علوم و تکنولوژی شیراز: http://www.sums.ac.ir