▪ تحلیل سینوپتیکی موج سرمای فراگیر ۱۳۸۲ در ایران ▪ مطالعه اثرات نوسان اطلس شمالی بر رژیم بارش و دمای سواحل جنوبی دریای خزر ▪ پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوی سینوپتیکی با استفاده از سیستم استنباط فازی عصبی تطبیقی ANFIS

▪ تحلیل سینوپتیکی موج سرمای فراگیر ۱۳۸۲ در ایران / حسن لشکری: صص ۱-۱۸

▪ بازیابی تغییر اقلیم در نیمه غربی کشور با استفاده از تحلیل های آماری چند متغیره / قاسم عزیزی ، علی اکبر شمسی پور ، داریوش یاراحمدی: صص ۱۹-۳۵

▪ ارزیابی نقش تکتونیک فعال در تنظیم کانال رودخانه ها : مطالعه موردی : رودخانه تجن / مهران مقصودی ، حمید کامرانی دلیر: صص ۳۷-۵۵

▪ مطالعه اثرات نوسان اطلس شمالی بر رژیم بارش و دمای سواحل جنوبی دریای خزر / فرامرز خوش اخلاق ، نوذر قنبری ، جعفر معصوم پور سماکوش: صص ۵۷-۷۰

▪ پهنه بندی درجه - روزهای نیاز به گرمایش و سرمایش منطقه آذربایجان در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی / عبدالله فرجی ، مجید زاهدی ، علی اکبر رسولی: صص ۷۱-۸۵

▪ مطالعه نوسانات دما و بارش سالانه در منطقه شمال غرب ایران / سیدحسین میرموسوی: صص ۸۷-۱۰۰

▪ سنجش تناسب اراضی استان قزوین برای کشت زعفران بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره / منصور جعفربیگلو ، زهرا مبارکی: صص ۱۰۱-۱۱۹

▪ پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوی سینوپتیکی با استفاده از سیستم استنباط فازی - عصبی تطبیقی ( ANFIS ) / غلامعباس فلاح فالهری ، محمد موسوی بایگی ، مجید حبیبی نوخندان: صص ۱۲۱-۱۳۹

▪ چکیده انگلیسی

فصلنامهٔ پژوهش‌های جغرافیای طبیعی (علمی ـ پژوهشی)

(اعتبار علمی ـ پژوهشی فصلنامه پژوهش‌های جغرافیائی طی ابلاغیهٔ شمارهٔ ۶۰۰ مورخ ۱۰/۵/۸۰ کمیسیون بررسی نشریّات کشور تمدید و صادر شده است)

ناشر: مؤسسه جغرافیا دانشگاه تهران

صاحب امتیاز: مؤسسه جغرافیا ـ دانشگاه تهران

مدیر مسئول: سیدعلی بدری

سردبیر: قاسم عزیزی

نشانی: مؤسسه جغرافیا، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، پلاک ۱، تلفکس: ۶۱۱۱۳۳۶۵

نشانی الکترونیکی: geogins@ut.ac.ir

سایت اینترنتی دانشگاه تهران: http://journals.ut.ac.ir

سایت اینترنتی کتابخانه علوم و تکنولوژی شیراز: http://www.sums.ac.ir