▪ شناسائی الگوهای سینوپتیکی سرماهای شدید شمال غرب ایران ▪ تحلیل مورفومتری و مورفولوژی شبکه زهکشی در مخروط آتشفشانی تفتان ▪ بررسی توزیع مکانی بارندگی فصلی و سالانه در غرب ایران

▪ شناسائی الگوهای سینوپتیکی سرماهای شدید شمال غرب ایران/ بهلول علیجانی، محمود هوشیار: ص ۱

▪ تحلیل آماری سینوپتیکی توفان‌های گرد و غبار استان خراسان رضوی در فاصله زمانی (۲۰۰۵ ـ ۱۹۹۳)/ حسن لشکری، قاسم کیخسروی: ص ۱۷

▪ تحلیل پهنه‌های مناسب توسعه اکوتوریسم در استان کردستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائی/ منوچهر فرج‌زاده اصل، رفیق کریم‌پناه: ص ۳۵

▪ پتانسیل تولید سیل در حوضه‌های آبخیز با استفاده از مدل HEC_HMS در محیط سامانه اطلاعات جغرافیائی (مطالعه موردی حوضه معرف کسیلیان)/ کریم سلیمانی، محمد بشیر گنبد، سید رمضان موسوی، شهرام خلیقی: ص ۵۱

▪ تحلیل مورفومتری و مورفولوژی شبکه زهکشی در مخروط آتشفشانی تفتان/ شهرام بهرامی، مجتبی یمانی، سیدکاظم علوی‌پناه: ص ۶۱

▪ بررسی عوامل مؤثر در تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه‌ها مطالعه موردی: مخروط افکنه جاجرود/ مهران مقصودی: ص ۷۲

▪ بررسی توزیع مکانی بارندگی فصلی و سالانه در غرب ایران/ طیب رضینی، قاسم عزیزی: ص ۹۳

▪ مقایسه دمای سطحی حاصل از داده‌های میدانی و ماهواره‌ای در خزر جنوبی/ زهره جلال‌زاده، مسعود ترابی، احمد دالکی: ص ۱۰۱

فصلنامهٔ پژوهش‌های جغرافیای طبیعی (علمی ـ پژوهشی)

(اعتبار علمی ـ پژوهشی فصلنامه پژوهش‌های جغرافیائی طی ابلاغیهٔ شمارهٔ ۶۰۰ مورخ ۱۰/۵/۸۰ کمیسیون بررسی نشریّات کشور تمدید و صادر شده است)

ناشر: مؤسسه جغرافیا دانشگاه تهران

صاحب امتیاز: مؤسسه جغرافیا ـ دانشگاه تهران

مدیر مسئول: سیدعلی بدری

سردبیر: قاسم عزیزی

نشانی: مؤسسه جغرافیا، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، پلاک ۱، تلفکس: ۶۱۱۱۳۳۶۵

نشانی الکترونیکی: geogins@ut.ac.ir

سایت اینترنتی دانشگاه تهران: http://journals.ut.ac.ir

سایت اینترنتی کتابخانه علوم و تکنولوژی شیراز: http://www.sums.ac.ir