اطلاع ـ شماره ۱۳۸، مهر ۱۳۹۰

▪ پیش درآمد نمایشگاه مطبوعات ۹۰ در آینه رسانه ها ▪ دایره المعارف بین المللی نشر کتاب ▪ خانه های ارزان

▪ پیش درآمد نمایشگاه مطبوعات ۹۰ در آینه رسانه ها: ص ۳
▪ دایره المعارف بین المللی نشر کتاب: ص ۸
▪ دایره: ص ۱۲
▪ خانه های ارزان: ص ۱۴