جهان گستر ـ سال نهم، شماره ۸۴، مهر ۱۳۹۰

▪ دستگاه تصفیه آب خورشیدی ▪ شاخص های شایستگی مدیریت روابط عمومی چیست؟ ▪ مدیریت پیشگیری و کنترل آلودگی صدا در محیط

▪ سخن نخست: ص ۲
▪ معرفی استان خراسان شمالی: ص ۳
▪ اخبار نانو: ص ۱۵
▪ مطالعات پتروگرافی و میترالوژی تراورتن به روش کاندولومی نسانس سردومیکروسکوپ الکترونی / حسن داداشی آرانی: ص ۳۳
▪ نانوفناوری و کاربرد زیست محیطی آن در تقلیل اثرات سوء توسعه در منابع آب: ص ۳۷
▪ بررسی خواص مکانیکی در مقیاس نانو: معرفی روش نانوخراش / گردآورنده: سعید صادق پور: ص ۴۲
▪ دستگاه تصفیه آب خورشیدی: ص ۴۵
▪ نحوه بازاریابی و کسب و تجارت و افزایش سود در کارآفرینی: ص ۶۰
▪ معنی نام کشورها: ص ۶۵
▪ چگونه بهره وری بنرهای تبلیغاتی را افزایش دهیم؟: ص ۷۲
▪ شاخص های شایستگی مدیریت روابط عمومی چیست؟: ص ۷۳
▪ مدیریت پیشگیری و کنترل آلودگی صدا در محیط: ص ۷۴
▪ ایده شناسنامه محیط زیستی ساختمان و مسکن: ص ۷۷