جهان گستر ـ سال نهم، شماره ۸۲، مرداد ۱۳۹۰

▪ نانوژل های هدفمند ▪ مختصری بر نقاشی آبستره ▪ مقابله با بازارهای خاکستری

▪ سخن نخست: ص ۲
▪ معرفی استان گلستان: ص ۳
▪ اخبار نانو: ص ۱۰
▪ نانوژل های هدفمند: ص ۳۳
▪ نانوذرات کروی: ص ۳۸
▪ چشم انداز: ص ۴۰
▪ مختصری بر نقاشی آبستره: ص ۵۶
▪ رسانه بیلبورد: ص ۵۸
▪ هفت گام برای پیش بینی اثر بخش: ص ۶۰
▪ مقابله با بازارهای خاکستری: ص ۶۳
▪ معرفی اماکن باستانی استان گلستان: ص ۶۷