جهان گستر ـ سال نهم، شماره ۸۱، تیر ۱۳۹۰

▪ مهندسی پروتئین ▪ آشنایی با تکنیک پانینگ ▪ تعریف بازاریابی پارتیزانی

▪ سخن نخست: ص ۲
▪ معرفی استان همدان: ص ۳
▪ اخبار نانو: ص ۱۶
▪ مهندسی پروتئین / نوید پورزردشت، سیدامید رعنایی سیادت: ص ۳۹
▪ ویژگی های ساختاری و مغناطیسی منیتیت بیوژنی / حسن داداشی آرانی: ص ۴۶
▪ چشم انداز: ص ۴۸
▪ رسانه از منظر اندیشه انتقادی: ص ۵۷
▪ آشنایی با تکنیک پانینگ: ص ۶۴
▪ عکاسی با فلاش در نور: ص ۶۵
▪ تعریف بازاریابی پارتیزانی: ص ۶۶
▪ بازاریابی، تبلیغات دهان به دهان: ص ۶۷
▪ CRM: ص ۶۸
▪ نقش آجرکاری در معماری شهر همدان (سردربناها): ص ۷۱
▪ معرفی کشور برزیل: ص ۷۶