جهان گستر ـ سال نهم، شماره ۸۰، خرداد ۱۳۹۰

▪ معرفی استان کرمانشاه ▪ الگوی فازی در مدیریت بازار ▪ نحوه اداره یک جلسه تجاری موثر

▪ سخن نخست: ص ۲
▪ معرفی استان کرمانشاه: ص ۳
▪ اخبار نانو: ص ۲۰
▪ آئورژل ها / مترجم: مرتضی سلطان دهقان: ص ۴۴
▪ چشم انداز: ص ۶۲
▪ نظام های آموزش تلفیقی : تعاریف، روندهای جاری و جهت های آتی / مترجم: حوریه مرادی، غلامحسن کرمی: ص ۶۸
▪ الگوی فازی در مدیریت بازار: ص ۷۲
▪ افزایش قابلیت های شبکه زنجیره عرضه: ص ۷۶
▪ چالش های مدیریت آینده: ص ۸۰
▪ نحوه اداره یک جلسه تجاری موثر: ص ۸۱
▪ عناصر تشکیل دهنده معماری ایرانی: ص ۸۲