▪ برآورد اثر تغییرات فصلی بر درآمد گردشگری معبد آناهیتا با تحلیل رگرسیونی ▪ تحلیل سلسله مراتبی جاذبه های تاریخی ـ فرهنگی شهرستان نیشابور ▪ بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران

▪ کاربرد تحلیل عاملی در تبیین الگوی فضایی توسعه و توسعه نیافتگی شهری - منطقه ای در ایران: صص ۷-۲۸

▪ بررسی احتمال وقوع روزهای خشک در استان گلستان با استفاده از مدل زنجیره ی مارکوف: صص ۲۹-۴۴

▪ برآورد اثر تغییرات فصلی بر درآمد گردشگری معبد آناهیتا با تحلیل رگرسیونی: صص ۴۵-۶۲

▪ بررسی متغیرهای فردی مؤثر بر رضایت مندی شهروندان از کیفیت محیط زندگی: ص ۶۳

▪ بررسی تغییرات مکانی پرفشار جنب حاره در بارش های تابستانه نیمه ی جنوبی ایران: صص ۸۳-۹۸

▪ مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی با استفاده از روش تحلیل شبکه و مدل AHP در محیط GISمطالعه موردی: شهر...: صص ۹۹-۱۱۲

▪ تحلیل سلسله مراتبی جاذبه های تاریخی ـ فرهنگی شهرستان نیشابور: صص ۱۱۳-۱۳۸

▪ بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران ، نمونه: گردشگران بین المللی شهر اصفهان: صص ۱۳۹-۱۵۶

▪ چکیده انگلیسی مقالات: ص ۱۶۲

دوفصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده

سردبیر: دکتر حسنعلی غیور

مدیر اجرایی: دکتر فرامرز بریمانی

محل انتشار: زاهدان

تلفن: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)

فاکس: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)

نشانی: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، نبش دانشگاه ۱۵ ، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا

صندوق پستی: ۳۴۵-۹۸۱۶۵

سایت اختصاصی: cresg.ir

نشانی الکترونیک: geo_usb@yahoo.com