▪ شناسایی منشاء و مسیر رطوبت بارش های فوق سنگین استان بوشهر ▪ تحلیل مقایسه ای روند بارش و خشکسالی حوضه ی خزر ▪ شناخت نظام مدیریت مقصد گردشگری DMS و چالش های توسعه ی آن در ایران

▪ شناسایی منشاء و مسیر رطوبت بارش های فوق سنگین استان بوشهر / دکتر جواد خوشحال ، دکتر محمود خسروی ، حمید نظری: صص ۷-۲۸

▪ تاثیر تکتونیک جنبا بر مورفولوژی مخروط افکنه ی درختنگان در منطقه ی شهداد کرمان / دکتر محمدحسین رامشت ، دکتر عبدا... سیف ، سمیه سادات شاه زیدی ، مژگان انتظاری: صص ۲۹-۴۶

▪ تکتونیک نمکی و آثار ژئومورفولوژیکی آن در آذربایجان مطالعه ی موردی: گنبدهای نمکی شمال غرب تبریز / دکتر معصومه رجبی ، علی شیری طرزم: صص ۴۷-۷۰

▪ تحلیل مقایسه ای روند بارش و خشکسالی حوضه ی خزر / دکتر مجید منتظری ، دکتر حسنعلی غیور: صص ۷۱-۹۲

▪ شناخت نظام مدیریت مقصد گردشگری (DMS) و چالش های توسعه ی آن در ایران / دکتر محمدرضا فرزین ، سارا صفری: صص ۹۳-۱۱۸

▪ برآورد فرسایش و رسوب از طریق ارزیابی متغیرهای تاثیرگذار در حوضه ی آبخیز وزنه با استفاده از GIS / دکتر مهران مقصودی ، دکتر مجتبی یمانی ، ممند سالاری: صص ۱۱۹-۱۳۴

▪ ارزیابی تغییر اقلیم کشور در دوره ی ۲۰۳۹- ۲۰۱۰ میلادی با استفاده از ریزمقیاس نمایی داده های مدل گردش عمومی جو / ایمان بابائیان ، زهرا نجفی نیک ، فاطمه زابل عباسی ، دکتر مجید حبیبی: صص ۱۳۵-۱۵۲

▪ کاربرد مدل HEC- HMS در تحلیل حساسیت متغیرهای ژئومورفولوژی مؤثر بر سیلاب دشت کرون / دکتر ابوالقاسم امیراحمدی ، مهناز شیران: صص ۱۵۳-۱۷۳

▪ معرفی کتاب: ص ۱۷۴

▪ چکیده انگلیسی: ص ۱۷۸

دوفصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده

سردبیر: دکتر حسنعلی غیور

مدیر اجرایی: دکتر فرامرز بریمانی

محل انتشار: زاهدان

تلفن: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)

فاکس: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)

نشانی: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، نبش دانشگاه ۱۵ ، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا

صندوق پستی: ۳۴۵-۹۸۱۶۵

سایت اختصاصی: cresg.ir

نشانی الکترونیک: geo_usb@yahoo.com