▪ بازنگری سیستم تصویر لامبرت متشابه مخروطی ایران ▪ پایش ساختاری سدهای بزرگ به وسیله دستگاه لیزر اسکن زمینی ▪ اخبار و تازه های فناوری

▪ سرمقاله: ص ۴

▪ بازنگری سیستم تصویر لامبرت متشابه مخروطی ایران / مهندس علیرضا منتظرین ، مهندس محمد سرپولکی ، دکترعلی سلطان پور ، دکتر مرتضی صدیقی: ص ۵

▪ سیر تکاملی توپولوژی در محصولات شرکت ESRI با نگرش روند تولید محصولات NTDB در سازمان نقشه برداری کشور / مهندس رضا احمدیه: ص ۱۴

▪ پایش ساختاری سدهای بزرگ به وسیله دستگاه لیزر اسکن زمینی / مترجم:مهندس شیرزاد روحی ، مهندس مالک اژدر صادقی مهر ، مهندس مجید خاکساران خو: ص ۲۰

▪ مروری بر پارامترهای تبدیل بسیستم های مختلف۸۴ WGS و IT / گردآوری : نیره اسماعیلی تکلیمی: ص ۳۱

▪ آموزش / تهیه و تنظیم : دکتر علیرضا قراگوزلو: ص ۳۷

▪ اخبار و تازه های فناوری / مترجم:مهندس محمد سرپولکی: ص ۳۹

▪ معرفی کتاب: ص ۴۳

▪ سمینارها و گردهمایی ها: ص ۴۶

نقشه‌برداری

مدیر مسئول: دکتر یحیی جمور

سردبیر: مهندس سیدبهداد غضنفری

نشانی: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه‌برداری کشور

صندوق پستی: ۱۶۸۴ ـ ۱۳۱۸۵

تلفن اشتراک: ۹ـ۶۶۰۷۱۰۰۱ (داخلی ۴۳۵)

دورنگار: ۶۶۰۷۱۰۰۰

پست الکترونیکی: magazine@ncc.org.ir

نشانی اینترنتی: www.ncc.org.ir