▪ ژئوماتیک ۸۸ شانزدهمین همایش ملی ژئوماتیک ▪ آزمایش واندکاستیل , روشی موثر برای کشف و طبقه بندی خطاهای دستگاه های کشند سنج ▪ تعیین موقعیت آنی با استفاده از چند ایستگاه مرجع

▪ سرمقاله: ص ۴

▪ ژئوماتیک ۸۸ شانزدهمین همایش ملی ژئوماتیک / تهیه کننده : حشمت الله نادری: ص ۵

▪ تخمین وضعیت ایزوستازی در ایران / دکتر امیرمسعود ابوالقاسم ، مهندس یعقوب حاتم چوری ، دکتر یحیی جمور ، مهندس مهدی نیکخو ، دکتر بهزاد وثوقی ، دکتر مهدی نجفی علمداری ، دکتر فردریک فلری: ص ۱۰

▪ معرفی سامانه های لیدار به عنوان تحولی شگرف در ژئوماتیک / تالیف و گردآوری : دکتر علیرضا قراگوزلو ، مهندس هادی محبوبی: ص ۱۹

▪ آزمایش واندکاستیل ، روشی موثر برای کشف و طبقه بندی خطاهای دستگاه های کشند سنج / مترجم:مهندس سیدروح اله نوربخش: ص ۲۶

▪ تعیین موقعیت آنی با استفاده از چند ایستگاه مرجع / مترجم:مهندس آمنه احمدی ، مهندس حشمت اله آژنگ ، مهندس رضا معینی: ص ۳۳

▪ آموزش: ص ۳۶

▪ اخبار و تازه های فناوری: ص ۳۸

▪ معرفی کتاب: ص ۴۳

▪ سمینارها و گردهمایی ها: ص ۴۵

نقشه‌برداری

مدیر مسئول: دکتر یحیی جمور

سردبیر: مهندس سیدبهداد غضنفری

نشانی: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه‌برداری کشور

صندوق پستی: ۱۶۸۴ ـ ۱۳۱۸۵

تلفن اشتراک: ۹ـ۶۶۰۷۱۰۰۱ (داخلی ۴۳۵)

دورنگار: ۶۶۰۷۱۰۰۰

پست الکترونیکی: magazine@ncc.org.ir

نشانی اینترنتی: www.ncc.org.ir