▪ آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه بندی شیء گرا ▪ مدل EGM۲۰۰۸ و آزمایش دقت آن برای منطقه ایران ▪ اخبار و تازه های فناوری

▪ سرمقاله: ص ۴

▪ پتانسیل ایستگاه های دائمی GPS در پیش بینی سیل های ناگهانی با استفاده از فن GPS-MET / مهندس فاطمه خرمی ، مهندس زهرا موسوی ، دکتر حمیدرضا نانکلی ، دکتر یحیی جمور ، دکتر مرتضی صدیقی: ص ۵

▪ آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش طبقه بندی شیء گرا / مهندس یحیی فیضی زاده ، مهندس سیدمحمود حاجی میر رحیمی: ص ۱۳

▪ تهیه نقشه های ماهواره ای در کشور یونان / Cilve Fraser ، Dorji Tshering ، Armin Gruen مترجم:زهرا علیپور ، سیمین باصری: ص ۱۹

▪ رویکردی پیش گیرانه برای حوادث رانندگی / Ariec Dankerz ، Hogo Copen مترجم:ناصر جوادی: ص ۲۲

▪ مدل EGM۲۰۰۸ و آزمایش دقت آن برای منطقه ایران / دکتر علی سلطانپور ، دکتر مرتضی صدیقی: ص ۳۰

▪ سیستم ناوبری الکترونیکی / Sach Sharma ، Primar Stavanger ، Jon Leon Ei مترجم:مهندس ابوالفضل خلج: ص ۳۶

▪ اخبار و تازه های فناوری: ص ۳۹

▪ معرفی کتاب: ص ۴۳

▪ سمینارها و گردهمایی ها: ص ۴۶

نقشه‌برداری

مدیر مسئول: دکتر یحیی جمور

سردبیر: مهندس سیدبهداد غضنفری

نشانی: تهران، میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه‌برداری کشور

صندوق پستی: ۱۶۸۴ ـ ۱۳۱۸۵

تلفن اشتراک: ۹ـ۶۶۰۷۱۰۰۱ (داخلی ۴۳۵)

دورنگار: ۶۶۰۷۱۰۰۰

پست الکترونیکی: magazine@ncc.org.ir

نشانی اینترنتی: www.ncc.org.ir