جغرافیا و توسعه ـ سال پنجم, شماره ۹, بهار و تابستان ۱۳۸۶

▪ اثرات سیستم های آب و هوایی موسمی در کشاورزی بلوچستان ▪ ارزیابی و پهنه بندی خطر حرکات توده ای مواد در حوضه آبریز اوجان چای ▪ سنجش میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مطالعه موردی

▪ ارتباطات جهانگستر و تمدن اطلاعاتی (تاملی درون متنی در بازتابندگی های فضایی): دکتر جعفر جوان ، عبدالله عبداللهی: ص ۷

▪ اثرات سیستم‌های آب و هوایی موسمی در کشاورزی بلوچستان: دکتر محمد سلیقه ، دکتر فرامرز بریمانی: ص ۲۵

▪ ارتباط تیپ های همدید هوای ایستگاه سنندج به الگوهای گردشی تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال: بختیار محمدی ، دکتر ابوالفضل مسعودیان: ص ۳۹

▪ مدل بخش فضایی هاگراستراند و پخشایش فضایی زعفران در خراسان: دکتر عیسی ابراهیم زاده ، دکتر جواد بذرافشان: ص ۵۷

▪ تحلیل منحنی های شدت - مدت و فراوانی خشکسالی مطالعه موردی ؛ ایستگاه های برگزیده جنوب غرب ایران: دکتر ابراهیم فتاحی ، دکتر عبدا... صداقت کردار: ص ۷۷

▪ بررسی اثرات توزیع خدمات شهری در عدم تعادل فضایی جمعیت: دکتر حمیدرضا وارثی ، صفر قائدرحمتی ، ایمان باستانی فر: ص ۹۱

▪ ارزیابی و پهنه‌بندی خطر حرکات توده‌ای مواد در حوضه آبریز اوجان چای: دکتر فریبا کرمی ، دکتر مریم بیاتی خطیبی ، دکتر داود مختاری: ص ۱۰۷

▪ ارتباط شاخص نوسان قطبی با نوسان های دمایی مورد : ایستگاه شهر کرد: دکتر محمود خسروی ، صادق کریمی خواجه لنگی ، دکتر محمد سلیقه: ص ۱۲۵

▪ شوراهای روستایی در بوته خرده فرهنگ دهقانی راجرز نمونه، شهرستان سبزوار: علیرضا حمیدیان ، دکتر جعفر جوان ، دکتر مجید یاسوری: ص ۱۳۷

▪ اکولوژی ازدحام شهری در حواشی شهر تبریز: فریدون بابائی اقدم ، دکتر کریم حسین زاده دلیر ، دکتر میرستار صدر موسوی: ص ۱۶۱

▪ سنجش میزان و عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری مطالعه موردی: شهر یزد

دکتر حسن حکمت نیا ، میرنجف موسوی: ص ۱۸۱

▪ معرفی کتاب: محمد اکبری: ص ۱۹۷

▪ خلاصه انگلیسی: نگین والایی: ص ۲۰۳

دوفصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده

سردبیر: دکتر حسنعلی غیور

مدیر اجرایی: دکتر فرامرز بریمانی

محل انتشار: زاهدان

تلفن: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)

فاکس: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)

نشانی: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، نبش دانشگاه ۱۵ ، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا

صندوق پستی: ۳۴۵-۹۸۱۶۵

سایت اختصاصی: cresg.ir

نشانی الکترونیک: geo_usb@yahoo.com