▪ تأثیر حرکات سیستم گسلی نهبندان بر ژئومورفولوژی اطراف شهر نهبندان ▪ تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی درتوسعهٔ گردشگری چابهار ▪ آسیب پذیری شهرهای ایران در برابر زلزله و نقش مشارکت محله ای در امدادرسانی آنها

▪ تأثیر حرکات سیستم گسلی نهبندان بر ژئومورفولوژی اطراف شهر نهبندان /دکتر محمدمهدی خطیب ، اسماعیل سالاروند ، دکتر محمد بومری: ص ۵

▪ کاربرد روش کریجینگ در میان یابی بارش / مطالعه موردی: میان یابی بارش ۲۶/۱۲/۱۳۷۶ در ایران زمین/دکتر حسین عساکره: ص ۲۵

▪ تحلیل ژئومورفولوژیکی روند پیشروی تپه های ماسه ای شرق دشت سیستان در خشکسالی های اخیر/دکتر حسین نگارش ، لیلا لطیفی: ص ۴۳

▪ تحلیل شاخص‌های آسیب پذیری مساکن شهری در برابر خطر زلزله نمونه موردی: مساکن شهر اصفهان/دکتر علی زنگی آبادی ، دکتر جمال محمدی ، دکتر همایون صفایی ، صفر قائدرحمتی: ص ۶۱

▪ تحلیل ادراک شهروندان زاهدانی درتوسعهٔ گردشگری چابهار / دکتر مهدی کاظمی: ص ۸۱

▪ پهنه‌بندی اقلیمی استان سیستان و بلوچستان/ دکتر محمد سلیقه ، دکتر فرامرز بریمانی ، مرتضی اسمعیل نژاد: ص ۱۰۱

▪ آسیب‌پذیری شهرهای ایران در برابر زلزله و نقش مشارکت محله‌ای در امدادرسانی آنها / دکترمحمدرضاپورمحمدی ، علی مصیب‌زاده: ص ۱۱۷

▪ پهنه‌بندی اثر خطر سرمازدگی دیررس بر روی باغات / مطالعه موردی: شهرستان مه ولات چپ/دکتر محمود خسروی ، دکتر مجیدحبیبی نوخندان ، رضا اسماعیلی: ص ۱۴۵

▪ راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری؛ اصول و راهکارها/دکتر رسول قربانی ، سمیه نوشاد: ص ۱۶۳

▪ پهنه بندی خطر زمین لغزش حوضه ی چرمله شهرستان سنقر استان کرمانشاه /دکتر امجد ملکی ، علی قربانپور: ص ۱۸۱

▪ تعیین مشارکت زیرحوزه های آبخیز جاغرق در دبی اوج و حجم رواناب به منظور اولویت بندی در کنترل سیلاب/محمود آذری ، دکترسیدحمیدرضاصادقی ، دکتر عبدالرسول تلوری: ص ۱۹۹

▪ خلاصه انگلیسی/نگین والایی: ص ۲۱۳

دوفصلنامه علمی پژوهشی جغرافیا و توسعه

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مسئول: دکتر عیسی ابراهیم زاده

سردبیر: دکتر حسنعلی غیور

مدیر اجرایی: دکتر فرامرز بریمانی

محل انتشار: زاهدان

تلفن: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)

فاکس: ۲۴۳۱۰۶۹ (۰۵۴۱)

نشانی: زاهدان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، نبش دانشگاه ۱۵ ، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا

صندوق پستی: ۳۴۵-۹۸۱۶۵

سایت اختصاصی: cresg.ir

نشانی الکترونیک: geo_usb@yahoo.com