بندر و دریا ـ سال بیست و سوم, شماره ۱۸ پیاپی ۱۵۳ , آبان ۱۳۸۷

▪ گامی بلند در تحکیم ارتباطات صنعت دریانوردی ▪ صنعت دریانوردی در مسیر جهانی شدن ▪ نقش مثبت مشاوره عمومی در توسعه حمل و نقل دریائی

▪ سخن نخست: ص ۲

▪ آیمو، ۶۰ سال در خدمت کشتیرانی بین‌المللی: ص ۴

▪ گامی بلند در تحکیم ارتباطات صنعت دریانوردی: ص ۶

▪ واقعیت فراموش شده دریا، احیا می‌شود: ص ۱۰

▪ دریانوردی، صنعت بومی کشورمان است: ص ۱۴

▪ رتبه اول منطقه، دوازدهم آسیا و هفدهم جهان: ص ۱۶

▪ حضور در جایگاه سوم جهانی حمل سوخت: ص ۲۰

▪ زمانی در دریاهای دور، حرف ایران اول بود: ص ۲۴

▪ بازنگری در یک غفلت تاریخی: ص ۲۸

▪ صنعت دریانوردی در مسیر جهانی شدن: ص ۳۲

▪ تفکر آیمو را بر دریانوردی کشورمان حاکم کنیم: ص ۳۶

▪ در اوج با امواج روز جهانی دریانوردی: ص ۴۲

▪ ۶ دهه حمایت از حمل و نقل دریائی: ص ۴۴

▪ نمایش قدرتمندانه توان علمی و تخصصی: ص ۵۵

▪ ضرورت تاریخی جامعه‌های دریائی در توسعه دریانوردی: ص ۵۸

▪ یک موضوع، هفت سوال: ص ۶۶

▪ اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی: ص ۷۰

▪ بهبود صنعت دریانوردی با انتقال سرمایه‌های معنوی: ص ۷۶

▪ دریائیان و دریانوردان نمونه سال ۱۳۸۷: ص ۸۰

▪ تشکیل کار گروه توسعه منابع انسانی: ص ۸۵

▪ یک دریا سخن، یک خلیج مهجوری: ص ۸۶

▪ تلاش آسیا برای افزایش سهم دریانوردی: ص ۹۰

▪ هشدار نگهبان به پل فرماندهی: ص ۹۲

▪ نقش مثبت مشاوره عمومی در توسعه حمل و نقل دریائی: ص ۹۴

▪ امضای تفاهم نامه همکاری‌های دریائی میان ایران و ترکیه: ص ۹۷

▪ معرفی کتاب: ص ۹۸

عنوان فایل
سخن نخست application/pdf
2-3.pdf
1,348 KB
دانلود
آیمو، ۶۰ سال در خدمت کشتیرانی بین‌المللی application/pdf
4-5.pdf
507 KB
دانلود
گامی بلند در تحکیم ارتباطات صنعت دریانوردی application/pdf
6-9.pdf
3,559 KB
دانلود
واقعیت فراموش شده دریا، احیا می‌شود application/pdf
10-13.pdf
3,195 KB
دانلود
دریانوردی، صنعت بومی کشورمان است application/pdf
14-15.pdf
1,222 KB
دانلود
رتبه اول منطقه، دوازدهم آسیا و هفدهم جهان application/pdf
16-19.pdf
2,065 KB
دانلود
حضور در جایگاه سوم جهانی حمل سوخت application/pdf
20-23.pdf
3,422 KB
دانلود
زمانی در دریاهای دور، حرف ایران اول بود application/pdf
24-27.pdf
2,306 KB
دانلود
بازنگری در یک غفلت تاریخی application/pdf
28-31.pdf
2,138 KB
دانلود
صنعت دریانوردی در مسیر جهانی شدن application/pdf
32-35.pdf
2,425 KB
دانلود
تفکر آیمو را بر دریانوردی کشورمان حاکم کنیم application/pdf
36-41.pdf
2,466 KB
دانلود
در اوج با امواج روز جهانی دریانوردی application/pdf
42-43.pdf
613 KB
دانلود
نمایش قدرتمندانه توان علمی و تخصصی application/pdf
55-57.pdf
1,149 KB
دانلود
ضرورت تاریخی جامعه‌های دریائی در توسعه دریانوردی application/pdf
58-65.pdf
2,995 KB
دانلود
یک موضوع، هفت سوال application/pdf
66-69.pdf
919 KB
دانلود
اصلاح کنوانسیون بین‌المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی application/pdf
70-75.pdf
1,972 KB
دانلود
بهبود صنعت دریانوردی با انتقال سرمایه‌های معنوی application/pdf
76-79.pdf
889 KB
دانلود
دریائیان و دریانوردان نمونه سال ۱۳۸۷ application/pdf
80-84.pdf
1,931 KB
دانلود
تشکیل کار گروه توسعه منابع انسانی application/pdf
85.pdf
726 KB
دانلود
یک دریا سخن، یک خلیج مهجوری application/pdf
86-89.pdf
1,400 KB
دانلود
تلاش آسیا برای افزایش سهم دریانوردی application/pdf
90-91.pdf
560 KB
دانلود
هشدار نگهبان به پل فرماندهی application/pdf
92-93.pdf
1,385 KB
دانلود
نقش مثبت مشاوره عمومی در توسعه حمل و نقل دریائی application/pdf
94-96.pdf
1,318 KB
دانلود
امضای تفاهم نامه همکاری‌های دریائی میان ایران و ترکیه application/pdf
97.pdf
1,004 KB
دانلود
معرفی کتاب application/pdf
98-99.pdf
363 KB
دانلود

ماهنامه بندر و دریا

صاحب امتیاز: سازمان بنادر و دریانوردی

مدیر مسئول: حسین پرسان فومنی

سردبیر: قربان محمدی

تلفن: ۹ـ ۸۸۵۳۱۵۸۸ (۰۲۱)

فاکس: ۸۸۵۳۱۵۹۱ (۰۲۱)

نشانی: تهران، خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، خیابان کوشش، پلاک ۳۴، طبقه ۵، واحد ۱۰.کدپستی ۱۵۵۱۶۳۴۴۱۴

صندوق پستی: ۱۱۱۷-۱۱۹۷۵

نشانی الکترونیک: bandar_o_darya@yahoo.com