لذت فیزیک ـ شماره ۲۹ ـ تیر ۱۳۹۳

▪ از جسم سیاه تا جهان در حال انبساط ▪ زمین کیلویی چند؟! ▪ اولین قمر فراخورشیدی

▪ از جسم سیاه تا جهان در حال انبساط: ص ۳
▪ ردپای فیزیک: ص ۵
▪ پژواک انفجار بزرگ پس از ۸۲/۱۳ میلیارد سال: ص ۷
▪ زمین کیلویی چند؟!: ص ۹
▪ نسبیت نو (قسمت سوم): ص ۱۲
▪ اولین قمر فراخورشیدی: ص ۱۵
▪ احاطه جزء به کل (سردبیر): ص ۱۶