▪ مفهوم نیوتنی فضا و زمان ▪ فناوری نانو در دوران باستان ▪ نخستین نانوداروی درمان سالک

▪ سخن سردبیر: ص ۳

▪ مفهوم نیوتنی فضا و زمان: ص ۴

▪ گذشت یکسال از کشف بوزون هیگز: ص ۶

▪ فروسیّال ها: ص ۸

▪ فناوری نانو در دوران باستان: ص ۱۰

▪ ده استفاده نانوتکنولوژی در صنایع غذایی: ص ۱۲

▪ فناوری نانو در صنعت نساجی: ص ۱۳

▪ نانولوله کاغذی بسازیم: ص ۱۴

▪ تولید قرص برق گیر نانو در ایران: ص ۱۶

▪ نخستین نانوداروی درمان سالک: ص ۱۷

▪ نقش کامپیوترها در فضانوردی: ص ۱۸

▪ میدان های الکترومغناطیسی (مغناطیس درمانی): ص ۲۰

▪ فیزیک در ابزارهای اطرافمان: ص ۲۳

▪ آنالما: ص ۲۴

▪ نمایشگاه انسان و فضا: ص ۲۶

▪ تاریحچه شهاب سنگ ها: ص ۲۸

▪ سه پیروزی برای کیهان شناسی: ص ۲۹

▪ آبگرمکن خورشیدی: ص ۳۰

▪ ساخت یک موتور الکتریکی ساده: ص ۳۲

نشریه لذت فیزیک

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: امیر ستمدادراد

معاون سردبیر و مدیر اجرایی: مینا سعیدحسینی

دبیرسرویس نانوفناوری: راضیه حسینی اکبرنژاد

طراح و صفحه آرا: مینا حسینی

کارشناس بازرگانی: زهرا صباغی

ماهنامه لذت فیزیک:

آدرس دفتر اجرایی و مشترکین:

تهران، پاسداران، میدان هروی، خیابان ضابطی، کوچه سنبل،

پلاک ۴، زنگ اول. کدپستی: ۱۶۶۷۷۱۵۸۸۱

تلفکس: ۸۸۶۷۲۷۲۷

وب سایت نشریه: www.joyofphysics.ir

پست الکترونیکی: joyofphysics@yahoo.com

هیئت تحریریه و نظارت بر مطالب:

دکتر قربان ولیئی، دکتر رضا کوهکن، دکتر محمود ابوالقاسمی، امیر راد

مشاوران علمی:

دکتر مهرداد قمی نژاد، دکتر رویا مجیدی، دکتر سارا طاهری منفرد