لذت فیزیک ـ شماره ۲۰، مهر ۱۳۹۰

▪ مزایای استفاده از نیتروژن در لاستیک اتومبیل ▪ ده آزمایش مهم فیزیک ▪ توان الکتریکی و رابطه آن با کاهش مصرف برق

▪ جزء و کل: ص ۳
▪ نوبل فیزیک ۲۰۱۱: ص ۴
▪ مزایای استفاده از نیتروژن در لاستیک اتومبیل: ص ۵
▪ فیزیک فضا و اتمسفر: ص ۶
▪ ده آزمایش مهم فیزیک: ص ۸
▪ معرفی انجمن نجوم آماتوری ایران: ص ۱۱
▪ اسرار علم (راز جرم): ص ۱۲
▪ توان الکتریکی و رابطه آن با کاهش مصرف برق: ص ۱۴
▪ تغییر زاویه قطبش نور و کاربرد آن در کارخانجات قند: ص ۱۶
▪ DNA از فضای دورتر!: ص ۱۸
▪ کشفی که ممکن است قوانین فیزیک را بازنویسی کند: ص ۱۹