صنایع قند ایران ـ سال سی و ششم، شماره ۲۱۲، مرداد و شهریور ۱۳۹۱

▪ مصرف چغندرهای سیلو شده طولانی ▪ بررسی عارضه برگ زردی نیشکر (YLS) در ارقام و کلون های امیدبخش نیشکر ▪ بررسی میزان سر نی (Top Cane) نسبت به وزن کل ساقه در ارقام تجاری نیشکر

▪ پیش بینی پذیری / محمدصادق جنان صفت: ص ۲
▪ مصرف چغندرهای سیلو شده طولانی / والترهاین، هنس باور، تلوریان امر سدورف، مترجم: دکتر رضا شیخ الاسلامی: ص ۳
▪ تاثیر پوسیدگی های ریشه ریزوکتونیایی - باکتریایی بر سیلوپذیری چغندر قند / کارل ا استراسبو، مترجم: دکتر ایرج علمداری: ص ۱۱
▪ بررسی عارضه برگ زردی نیشکر (YLS) در ارقام و کلون های امیدبخش نیشکر / کورش طاهرخانی، ندا نصیرپور، حسین موذن رضا محله، آنتونیو چینه آمارتین: ص ۲۰
▪ بررسی میزان سر نی (Top Cane) نسبت به وزن کل ساقه در ارقام تجاری نیشکر / حسین موذن رضا محله، مسعود پرویزی آلمانی، حسن حمدی: ص ۲۵
▪ بررسی کارایی پیش رویشی چند علف کش جدید در مزارع نیشکر استان خوزستان / ساسان عبدالهی لرستانی، رضا پورآذر: ص ۲۹