▪ مصرف چغندرهای سیلو شده طولانی ▪ بررسی عارضه برگ زردی نیشکر YLS در ارقام و کلون های امیدبخش نیشکر ▪ بررسی میزان سر نی Top Cane نسبت به وزن کل ساقه در ارقام تجاری نیشکر

▪ پیش بینی پذیری / محمدصادق جنان صفت: ص ۲

▪ مصرف چغندرهای سیلو شده طولانی / والترهاین، هنس باور، تلوریان امر سدورف، مترجم: دکتر رضا شیخ الاسلامی: ص ۳

▪ تاثیر پوسیدگی های ریشه ریزوکتونیایی - باکتریایی بر سیلوپذیری چغندر قند / کارل ا استراسبو، مترجم: دکتر ایرج علمداری: ص ۱۱

▪ بررسی عارضه برگ زردی نیشکر (YLS) در ارقام و کلون های امیدبخش نیشکر / کورش طاهرخانی، ندا نصیرپور، حسین موذن رضا محله، آنتونیو چینه آمارتین: ص ۲۰

▪ بررسی میزان سر نی (Top Cane) نسبت به وزن کل ساقه در ارقام تجاری نیشکر / حسین موذن رضا محله، مسعود پرویزی آلمانی، حسن حمدی: ص ۲۵

▪ بررسی کارایی پیش رویشی چند علف کش جدید در مزارع نیشکر استان خوزستان / ساسان عبدالهی لرستانی، رضا پورآذر: ص ۲۹

دوماهنامه صنایع قند ایران

موضوع: کشاورزی، شیمی و تکنولوژی صنایع قند

صاحب امتیاز: دفتر مشاوره و خدمات فنی و بازرگانی صنایع قند ایران

مدیر مسئول: علیرضا اشرف

سردبیر: سیدمحمود کم گویان

تلفن: ۸۸۹۶۵۷۱۵،۸۸۹۶۹۹۰۳ (۰۲۱)

نمابر: ۸۸۹۶۹۰۵۵ (۰۲۱)

نشانی: تهران، میدان دکتر فاطمی، خیابان شهید گمنام، شماره ۱۴، طبقه دوم

سایت اختصاصی: www.isfs.ir

نشانی الکترونیک: infoisfs.ir