▪ گلخانه را مدیریت کنیم ▪ فرسایش خاک, علل و عوامل ▪ مگس مینوز برگ نخود, آفتی در گلخانه

▪ آغاز سخن: ص ۴

▪ رخدادها: ص ۵

▪ گلخانه را مدیریت کنیم / مهندس محمدرضا زاهدیان: ص ۱۱

▪ تعاونی روستایی، گامی در جهت توسعه پایدار / وکیل حیدری ساربان: ص ۱۶

▪ بررس رابطه بخش کشاورزی با خدمات / دکتر احمد مجتهد، نسرین ارضروم چیلر: ص ۲۲

▪ فرسایش خاک، علل و عوامل / تهیه و تنظیم: یوسف کامجو مطلق: ص ۲۷

▪ همزیستی با گیاهان: ص ۳۰

▪ مگس مینوز برگ نخود، آفتی در گلخانه / شیما میررحیمی: ص ۳۳

▪ یک نهال خوب، یک نهالستان عالی: ص ۳۹

▪ نقش کود دامی در کاهش تنش رطوبتی و بهبود کیفیت محصول / نسرین مجیدیان، مجید مجیدیان: ص ۴۵

▪ بررسی سموم کشاورزی در زیتون و فرآورده های آن / شبنم اسدی نژاد، فرزانه بختیاری: ص ۵۱

▪ شناخت خواص گیاهان دارویی: ص ۵۶

سرزمین سبز

ماهنامه اقتصادی

تحلیلی، خبری، اطلاع‌رسانی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شاپور شاپوری‌تهرانی

دبیر اجرائی: اکبر الهیار

نشانی: تهران ـ خیابان جمال‌زاده جنوبی ـ پلاک ۱۲۶ ـ واحد ۱۹

صندوق پستی ۷۸۳۸ ـ ۱۴۱۵۵

تلفن: ۶۶۹۰۴۷۲۲ ـ ۸۸۲۷۱۸۳۳ ـ ۶۶۹۰۶۵۹۱ ـ ۸۸۲۴۵۵۶۰

دورنگار: ۸۸۲۸۱۶۴۶

پست الکترونیکی: SarzamineSabz_m@yahoo.com