▪ برنج, غله آسیایی ▪ قارچ ژله ای معجزه گر ▪ شناخت خواص گیاهان دارویی

▪ آغاز سخن: ص ۴

▪ رخدادها: ص ۵

▪ برنج، غله آسیایی / آرزو یگانه: ص ۱۱

▪ تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر بهره وری عوامل تولید / مهندس رامین امینی: ص ۱۶

▪ رابطه توسعه پایدار با محیط زیست / صابره حمیدیان: ص ۲۳

▪ همزیستی با گیاهان: ص ۲۷

▪ قارچ ژله ای معجزه گر / مژگان فضلعلی، مرجان ستاری: ص ۳۱

▪ کاربرد فناوری اطلاعات در توسعه روستایی / مریم امیدی نجف آبادی، احمدرضا پیش بین: ص ۳۷

▪ ارزیابی شاخص توسعه انسانی: ص ۴۱

▪ تعاونی روستایی، گامی در جهت توسعه پایدار / وکیل حیدری ساربان: ص ۴۷

▪ نقش کود دامی در کاهش تنش رطوبتی و کیفیت محصول / نسرین مجیدیان، مجید مجیدیان: ص ۵۱

▪ شناخت خواص گیاهان دارویی: ص ۵۶

سرزمین سبز

ماهنامه اقتصادی

تحلیلی، خبری، اطلاع‌رسانی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شاپور شاپوری‌تهرانی

دبیر اجرائی: اکبر الهیار

نشانی: تهران ـ خیابان جمال‌زاده جنوبی ـ پلاک ۱۲۶ ـ واحد ۱۹

صندوق پستی ۷۸۳۸ ـ ۱۴۱۵۵

تلفن: ۶۶۹۰۴۷۲۲ ـ ۸۸۲۷۱۸۳۳ ـ ۶۶۹۰۶۵۹۱ ـ ۸۸۲۴۵۵۶۰

دورنگار: ۸۸۲۸۱۶۴۶

پست الکترونیکی: SarzamineSabz_m@yahoo.com