▪ آبیاری تحت فشار را توسعه دهیم ▪ ذرت, زراعتی با قابلیت فرآوری و صادرات ▪ مکمل های محلول پاشی در باغبانی و کشاورزی

▪ آغاز سخن: ص ۴

▪ رخدادها: ص ۵

▪ کشاورزی زیستی: ص ۱۱

▪ آبیاری تحت فشار را توسعه دهیم / دکتر محمدرضا به نیا: ص ۱۶

▪ با خسارات کشاورزی چه کنیم / مهندس رامین امینی: ص ۲۱

▪ همزیستی با گیاهان: ص ۲۶

▪ ذرت، زراعتی با قابلیت فرآوری و صادرات / اسماعیل پورکاظم: ص ۲۹

▪ بررسی اکولوژی و تنوع زیستی تالاب بین المللی میانکاله / صابره حمیدیان، حسین کاظمی پشت مساری: ص ۳۵

▪ مکمل های محلول پاشی در باغبانی و کشاورزی / مهندس امیر فتوت، مهندس نوید رضا سیفی: ص ۴۱

▪ نقش تشکل ها و نظام های بهره برداری در بهبود ترکیب کشت / اعظم مهدیه: ص ۴۶

▪ بررسی اثرات افزایش مقاومت علف های هرز بر علف کش ها / امیرحسین عسگری: ص ۵۱

▪ شناخت خواص گیاهان دارویی: ص ۵۶

سرزمین سبز

ماهنامه اقتصادی

تحلیلی، خبری، اطلاع‌رسانی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شاپور شاپوری‌تهرانی

دبیر اجرائی: اکبر الهیار

نشانی: تهران ـ خیابان جمال‌زاده جنوبی ـ پلاک ۱۲۶ ـ واحد ۱۹

صندوق پستی ۷۸۳۸ ـ ۱۴۱۵۵

تلفن: ۶۶۹۰۴۷۲۲ ـ ۸۸۲۷۱۸۳۳ ـ ۶۶۹۰۶۵۹۱ ـ ۸۸۲۴۵۵۶۰

دورنگار: ۸۸۲۸۱۶۴۶

پست الکترونیکی: SarzamineSabz_m@yahoo.com