▪ حداکثر ظرفیت بهره وری ▪ تغییر جنسیت در قورباغه ▪ مکانیابی بیابانزدایی در آران و بیدگل

▪ خط فقر و خیل فقیران: ص ۲

▪ چهار هفته: ص ۳

▪ حداکثر ظرفیت بهره‌وری: ص ۱۰

▪ حال و روز کشاورزی در برنامه چهارم: ص ۱۲

▪ تغییر جنسیت در قورباغه: ص ۱۶

▪ ساز و کار حمایت از تولید پروتئین دامی: ص ۱۷

▪ هر ماه چند پرسش: ص ۲۲

▪ نه خط فقر، نه خیل فقیران: ص ۲۳

▪ باد و بیابان: ص ۲۴

▪ خواب بذر: ص ۲۹

▪ تأثیر مکانیزاسیون بر میزان تولید برنج: ص ۳۱

▪ مدیریت و ارتقا کارایی ترویج و آموزش کشاورزی: ص ۳۵

▪ مکانیابی بیابانزدایی در آران و بیدگل: ص ۳۸

▪ نگاهی به دور و بر: ص ۴۴

▪ این سوی خبرها: ص ۴۵

▪ تجاوزات به اراضی ملی: ص ۴۶

▪ چه خبر از نهادها؟: ص ۵۰

▪ تخریب جنگلها و مراتع و بروز سیل: ص ۵۲

▪ خبری از استان ها: ص ۵۹

▪ خبرهای کشاورزی جهان: ص ۶۰

▪ عشایر، جامعه ای در حال زوال: ص ۶۱

▪ نگاهی به نشریات: ص ۶۲

دهاتی

علمی، کشاورزی، زیست‌محیطی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: دکتر یوسف قریب

نشانی مجله: سعادت آباد، نرسیده به میدان کاج، خیابان ۱۶ شرقی، پلاک ۳۸

کدپستی: ۵۵۸۳۱ ـ ۱۹۹۸۷

تلفن: ۲۲۰۹۷۱۱۳

تلفکس: ۲۲۰۹۱۴۰۷

تلفن مدیرمسئول: ۲۲۰۹۷۰۵۳

پست الکترونیک: dehatimonthly@gmail.com