استراتژی مقاومت در لبنان

بدون شك منطقه خاورمیانه به لحاظ برخورداری از منابع سرشار زیرزمینی و موقعیت ممتاز ژئوپلتیكی (نقطه تلاقی سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا و خط جداكننده كشورهای شرق و غرب و شمال و جنوب به مفهوم سیاسی آن) همواره مورد توجه قدرتهای بزرگ جهان بوده است.