ارزیابی آسوشیتدپرس امریكای لاتین هدف آتی القاعده؟

حضور اعضای القاعده در مكزیك و امریكای مركزی تاییدشده است و این مساله موجب شده تا مقامات كشورهای این منطقه به حال آماده باش در آیند.