دموكراسی چیست؟

بحث بر سر دموكراسی و یا به تعبیر امروزی مردمسالاری بدون شناخت بنیادهای آن، بحثی ناقص و نارسا است. اینكه امروزه بر سر موفقیت و عدم توفیق و سابقه دموكراسی سخن گفته می شود نیازمند و مستلزم آن است كه شاخصه های دموكراسی كه همان بنیادهای آن است را بشناسیم.