لیبرالیسم پس از لیبرالیسم

جان گری (John Gray) لیبرالی است كه معتقد به گذار از دوره فلسفه سیاسی لیبرالیسم است. در این مقاله به نگرش او درباره «پسالیبرالیسم» (post - liberalism) می پردازیم هر چند كه بیش از یك دهه از تولد این نگرش می گذرد و با تاكید بر این كه همچنان برای ما - كشورهای جنوب - مسئله ممكن است متفاوت باشد.