خطیب مشروطه مزار ندارد

سه شنبه دوم تیر ماه ۱۳۲۶ هجری قمری. امروز در تاریخ مشروطه ایران روز بی مانندی است. آزادیخواهان با هر سختی كه شده ۶۰۰ تفنگدار گرد آورده اند. بازارها چند روزی است كه بسته شده.