انتشار مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه و پیامدهای آن

با قدرت‌گیری دموکراتها و کنار رفتن جمهوری خواهان، محمدرضا شاه اتکاء اصلی خود را از دست داد و در مقابل مخالفان داخلی بی‌سلاح شد. چرا که شاه سیاست‌های خویش را با تغییرات هیئت حاکمه امریکا تنظیم می‌کرد.