آیا ایران به انرژی هسته‌ای نیاز دارد؟‌

روزنامه سوئیسی نویه تسورشر تسایتونگ در مقاله جامعی به ضرورت ایجاد نیروگاه‌های هسته‌ای در ایران پرداخته و به این نتیجه رسیده است كه ایران تا سال ۲۰۱۲ به اورانیوم وارداتی وابسته خواهد شد‌‌.