اصلاح طلب کیست، اصلاح طلبی چیست؟

از انتقادات اساسی که به اصلاح طلبان وارد می شود دل بستن آنان به انتخابات است. گرچه شکی نیست که فلسفه وجودی احزاب ورود به قدرت است. اما در کشورهایی مثل کشور ما زاویه دید به انتخابات فرق می کند.