روند شكل‌گیری مجلس خبرگان رهبری ؛ مجلس متفاوت

مجلس خبرگان رهبری مهم‌ترین نهاد قانونی در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلا‌می، مستقل‌ترین و تاثیرگذار‌ترین نهاد‌ها است كه مسوولیت انتخاب رهبری، نظارت بر عملكرد و عزل وی را بر عهده دارد. این نهاد پر نفوذ اكنون در آستانه تشكیل چهارمین دور فعالیت خود است.