قانون اساسی چند اصل دارد؟

در این مقاله به شرح مختصر تمام 177 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است. این 177 اصل در قالب 14 فصل متفاوت بیان شده اند که در ادامه با هم می خوانیم.

فصل اول: اصول کلی
۱ اصل اول: نوع حکومت
۲ اصل دوم: پایه های ایمانی جمهوری اسلامی
۳ اصل سوم: وظایف اولیه دولت
۴ اصل چهارم: محوریت موازین اسلامی
۵ اصل پنجم: ولایت فقیه
۶ اصل ششم: اتکاء به آراء عمومی
۷ اصل هفتم: شوراها
۸ اصل هشتم: امر به معروف و نهی از منکر
۹ اصل نهم: محدوده آزادی
۱۰ اصل دهم: خانواده
۱۱ اصل یازهم وحدت مسلمانان
۱۲ اصل دوازدهم: دین رسمی ایران
۱۳ اصل سیزدهم: اقلیت های دینی
۱۴ اصل چهاردهم: نحوه رفتار با غیر مسلمانان

فصل دوم: زبان - خط - تاریخ و پرچم رسمی کشور
۱۵ اصل پانزدهم: زبان و خط رسمی
۱۶ اصل شانزدهم: تدریس زبان عربی
۱۷ اصل هفدهم: تاریخ رسمی کشور
۱۸ اصل هجدهم: پرچم

فصل سوم: حقوق ملت
۱۹ اصل نوزدهم: برابری قومی
۲۰ اصل بیستم: حمایت قانون از همه افراد
۲۱ اصل بیست و یکم: حقوق زنان
۲۲ اصل بیست و دوم: تساوی مصونیت
۲۳ اصل بیست و چهارم: منع تفتیش عقاید
۲۴ اصل بیست و چهارم: نشریات و مطبوعات
۲۵ اصل بیست و پنجم: ممنوعیت تجسس و...
۲۶ اصل بیست و ششم: احزاب
۲۷ اصل بیست و هفتم: اجتماعات و راهپیمایی ها
۲۸ اصل بیست و هشتم اشتغال
۲۹ اصل بیست و نهم: تاءمبن اجتماعی عمومی
۳۰ اصل سی ام: آموزش پرورش رایگان
۳۱ اصل سی و یکم: مسکن
۳۲ اصل سی و دوم: نحوه دستگیری و بازداشت
۳۳ اصل سی و سوم: آزادی در انتخاب محل اقامت
۳۴ اصل سی و چهارم: دادخواهی
۳۵ اصل سی و پنجم: حق انتخاب وکیل
۳۶ اصل سی و ششم: مجازات
۳۷ اصل سی و هفتم: برائت
۳۸ اصل سی و هشتم: منع شکنجه
۳۹ اصل سی و نهم: ممنوعیت هتک حرمت
۴۰ اصل چهلم: حق افراد و جامعه
۴۱ اصل چهل و یکم: تابعیت ایران برای ایرانیان
۴۲ اصل چهل و دوم: تابعیت ایران برای اتباع خارجه

فصل چهارم: اقتصاد و امور مالی
۴۳ اصل چهل و سوم: ضوابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
۴۴ اصل چهل و چهارم: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
۴۵ اصل چهل و پنجم: انفال و ثروتهای عمومی
۴۶ اصل چهل و ششم: کسب و کار
۴۷ اصل چهل و هفتم: مالکیت شخصی
۴۸ اصل چهل و هشتم: عدم تبعیض در توزیع امکانات و سرمایه ها
۴۹ اصل چهل و نهم: ثروتهای ...
۵۰ اصل پنجاهم: حفاظت محیط زیست
۵۱ اصل پنجاه و یکم: مالیات
۵۲ اصل پنجاه و دوم: تهیه بودجه کشور
۵۳ اصل پنجاه و سوم: دریافتها و پرداختهای دولت
۵۴ اصل پنجاه و چهارم: دیوان محاسبات
۵۵ اصل پنجاه و پنجم: وظایف دیوان محاسبات

فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن
۵۶ اصل پنجاه و ششم: حاکمیت از آن خداست
۵۷ اصل پنجاه و هفتم: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران
۵۸ اصل پنجاه و هشتم: اعمال قوه مقننه
۵۹ اصل پنجاه و نهم: همه پرسی
۶۰ اصل شصتم: اعمال قوه مجریه
۶۱ اصل شصت و یکم: اعمال قوه قضائیه

فصل ششم: قوه مقننه
۶۲ اصل شصت و دوم: مجلس شورای اسلامی
۶۳ اصل شصت و سوم: دوره نمایندگی
۶۴ اصل شصت و چهارم: عده نمایندگان
۶۵ اصل شصت و پنجم: جلسات مجلس شورای اسلامی
۶۶ اصل شصت و ششم: انتخاب رئیس و...
۶۷ اصل شصت و هفتم: سوگند نمایندگان مجلس
۶۸ اصل شصت و هشتم: توقف انتخابات
۶۹ اصل شصت و نهم: علنی بودن مذاکرات مجلس
۷۰ اصل هفتادم: نحوه حضور رئیس جمهور و... در مجلس
۷۱ اصل هفتادو یکم: وضع قانون
۷۲ اصل هفتاد و دوم: محوریت قانون اساسی و مذهب رسمی کشور
۷۳ اصل هفتاد و سوم: شرح و تفسیر قوانین عادی
۷۴ اصل هفتاد و چهارم: لوایح قانونی
۷۵ اصل هفتاد و پنجم: طرحهای قانونی
۷۶ اصل هفتاد و ششم: تحقیق و تفحص
۷۷ اصل هفتاد و هفتم: عهدنامه ها و...
۷۸ اصل هفتاد و هشتم: ممنوعیت تغییر در خطوط مرزی
۷۹ اصل هفتاد و نهم: ممنوعیت برقراری حکومت نظامی
۸۰ اصل هشتادم: وام
۸۱ اصل هشتاد و یکم: ممنوعیت امتیاز به خارجیان
۸۲ اصل هشتاد و دوم: ممنوعیت استخدام کارشناسان خارجی
۸۳ اصل هشتاد و سوم: نفایس ملی
۸۴ اصل هشتاد و چهارم: مسئول بودن در برابر ملت
۸۵ اصل هشتاد و پنجم: قائم به شخص بودن سمت نمایندگی
۸۶ اصل هشتاد و ششم: آزادی کامل نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی
۸۷ اصل هشتاد و هفتم: رأی اعتماد
۸۸ اصل هشتاد و هشتم: نحوه سوال از رئیس جمهور و وزراء
۸۹ اصل هشتاد و نهم: نحوه استیضاح وزیران و رییس جمهور
۹۰ اصل نودم: شکایت از طرز کار قوای سه گانه
۹۱ اصل نود و یکم: شورای نگهبان
۹۲ اصل نود و دوم: اعضای شورای نگهبان
۹۳ اصل نود و سوم: اعتبار قانونی مجلس
۹۴ اصل نود و چهارم: بررسی مصوبات مجلس توسط شورای نگبان
۹۵ اصل نود و پنجم: تمدید وقت رسیدگی به مصوبات مجلس
۹۶ اصل نود و ششم: تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با..
۹۷ اصل نود و هفتم: حضور شورای نگهبان در مجلس
۹۸ اصل نود و هشتم: تفسیر قانون اساسی
۹۹ اصل نود و نهم: نظارت شورای نگهبان بر انتخاباتها

فصل هفتم: شوراها
۱۰۰ اصل یکصدم: شوراها
۱۰۱ اصل یکصد و یکم: شورای عالی استانها
۱۰۲ اصل یکصدو دوم: طرح های شوراها
۱۰۳ اصل یکصدو سوم: الزام رعایت تصمیمات شوراها
۱۰۴ اصل یکصدو چهارم: شوراهای صنفی
۱۰۵ اصل یکصدو نجم: تصمیمات شوراها
۱۰۶ اصل یکصدو ششم: انحلال شوراها

فصل هشتم: رهبر یا شورای رهبری
۱۰۷ اصل یکصدو هفتم: خبرگان رهبر
۱۰۸ اصل یکصدو هشتم: تعداد و شرایط خبرگان
۱۰۹ اصل یکصدو نهم: شرایط و صفات رهبر
۱۱۰ اصل یکصدو دهم: وظایف و اختیرات رهبر
۱۱۱ اصل یکصدو یازدهم: برکناری رهبر
۱۱۲ اصل یکصدو دوازدهم: مجمع تشخیص مصلحت نظام

فصل نهم: قوه مجریه
۱۱۳ اصل یکصدو سیزدهم: ریاست جمهوری
۱۱۴ اصل یکصدو چهاردهم: مدت زمان ریاست جمهوری
۱۱۵ اصل یکصدو پانزدهم : شرایط نامزد ریاست جمهوری
۱۱۶ اصل یکصدو شانزدهم: شرایط نامزد ریاست جمهوری
۱۱۷ اصل یکصدو هفدهم: شرط اکثریت مطلق آراء
۱۱۸ اصل یکصدو هجدهم: نظارت بر انتخابات
۱۱۹ اصل یکصدو نوزدهم: انتخاب رئیس جمهور جدید
۱۲۰ اصل یکصدو بیستم: تأخیر در انتخابات
۱۲۱ اصل یکصد و بیست یکم: سوگند رییس جمهور
۱۲۲ اصل یکصدو بیست و دوم: مسئول در برابر ملت رهبر و مجلس
۱۲۳ اصل یکصدو بیست سوم: ابلاغ مصوبات مجلس
۱۲۴ اصل یکصدو بیست چهارم: معاونان رئیس جمهور
۱۲۵ اصل یکصدو بیست پنجم: قراردها و توافق نامه های بین المللی
۱۲۶ اصل یکصدو بیست ششم: برنامه و بودجه
۱۲۷ اصل یکصدو بیست هفتم: نمایندگان ویژه
۱۲۸ اصل یکصدو بیست هشتم: سفیران
۱۲۹ اصل یکصدو بیست نهم: نشانهای دولتی
۱۳۰ اصل یکصدو سی ام استعفای رییس جمهور
۱۳۱ اصل یکصدو سی و یکم: جانشین رئیس جمهور
۱۳۲ اصل یکصدو سی و دوم: ممنوعیت استیضاح و ...
۱۳۳ اصل یکصدو سی و سوم: تعیین وزراء
۱۳۴ اصل یکصدو سی و چهارم: ریاست هیئت وزیران
۱۳۵ اصل یکصدو سی و پنجم: استعفای هیئت وزیران و...
۱۳۶ اصل یکصدو سی و ششم: عزل وزراء
۱۳۷ اصل یکصدو سی و هفتم: مسئولیت وزیران
۱۳۸ اصل یکصدو سی و هشتم: وضع تصویب نامه و آئین نامه
۱۳۹ اصل یکصدو سی و نهم: صلح دعاوی
۱۴۰ اصل یکصدو چهلم : رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و..
۱۴۱ اصل یکصدو چهل و یکم: محدودیت شغلی
۱۴۲ اصل یکصدو چهل و دوم: دارایی مسئولین
۱۴۳ اصل یکصدو چهل و سوم: وظیفه ارتش
۱۴۴ اصل یکصدو چهل و چهارم چگونه بودن ارتش
۱۴۵ اصل یکصدو چهل و پنجم: ممنوعیت عضویت خارجی در ارتش
۱۴۶ اصل یکصدو چهل و ششم: ممنوعیت پایگاه نظامی خارجی
۱۴۷ اصل یکصدو چهل و هفتم: ارتش در زمان صلح
۱۴۸ اصل یکصدو چهل و هشتم: ممنوعیت بهره برداری شخصی از امکانات ارتش
۱۴۹ اصل یکصدو چهل و نهم: ترفیع و سلب درجه نظامیان
۱۵۰ اصل یکصدو پنجاهم: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۵۱ اصل یکصدو پنجاه و یکم: آموزش نظامی همگانی

فصل دهم: سیاسیت خارجی
۱۵۲ اصل یکصدو پنجاه و دوم: نفی سلطه جویی و سلطه پذیری
۱۵۳ اصل یکصدو پنجاه و سوم: ممنوعیت قرارداد سلطه طلبانه
۱۵۴ اصل یکصدو پنجاه و چهارم: حمایت از مستضعفین
۱۵۵ اصل یکصدو پنجاه و پنجم: پناهندگی سیاسی

فصل یازدهم: قوه قضائیه
۱۵۶ اصل یکصدو پنجاه و شش: وظایف قوه قضاییه
۱۵۷ اصل یکصدو پنجاه و هفت: رئیس قوه قضائیه
۱۵۸ اصل یکصدو پنجاه و هشت: وظایف رئیس قوه قضائیه
۱۵۹ اصل یکصدو پنجاه و نه: دادگستری
۱۶۰ اصل یکصدو شصت: وزیر دادگستری
۱۶۱ اصل یکصدو شصت و یکم: دیوان عالی کشور
۱۶۲ اصل یکصدو شصت و دوم: رئیس دیوانعالی کشور
۱۶۳ اصل یکصدو شصت و سوم: صفات و شرائط قاضی
۱۶۴ اصل یکصدو شصت و چهارم: خدمت قاضی
۱۶۵ اصل یکصدو شصت و پنجم: علنی بودن محاکمات
۱۶۶ اصل یکصدو شصت و ششم: احکام دادگاهها
۱۶۷ اصل یکصدو شصت و هفتم: ممنوعیت امتناع از صدور حکم
۱۶۸ اصل یکصدو شصت و هشتم: جرائم سیاسی و مطبوعاتی
۱۶۹ اصل یکصدو شصت و نهم: محوریت زمان وضع قانون
۱۷۰ اصل یکصدو هفتادم: آئین نامه های مغایر با قانون
۱۷۱ اصل یکصدو هفتادو یکم: اشتباه قاضی
۱۷۲ اصل یکصدو هفتادو دوم: دادسرای نظامی
۱۷۳ اصل یکصدو هفتادو سوم: دیوان عدالت اداری
۱۷۴ اصل یکصدو هفتادو چهارم: سازمان بازرسی کل کشور

فصل دوازدهم: صدا و سیما
۱۷۵ اصل یکصدو هفتاد و پنجم: صدا و سیما

فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
۱۷۶ اصل یکصدو هفتاد و ششم: شورای عالی امنیت ملی

فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی
۱۷۷ اصل یکصدو هفتادو هفتم: بازنگری در قانون اساسی