حاشیه و متن سه دهه دیپلماسی جمهوری اسلامی

به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی كه از یك سو به دلیل ماهیت انقلابی خود، مبارزه با امپریالیسم و نظام استكبار جهانی را از نظر ایدئولوژیك دنبال می‌كرد و از سوی دیگر، محتوای اسلامی انقلاب که تضادی بنیادین با نظام كمونیستی داشت، تقابل با دو قطب اصلی جهان را برای سیاست خارجی نوپای ایران به همراه آورد.