سکان سیاست مکزیک در دستان فرمانده مارکوس

«فرمانده مارکوس» به عنوان رهبر شورشی بومی ایالت «چیاپاس» مکزیک ۱۲ سال پیش در جهان شناخته شد. قیام او، دولت مکزیک را به اقدام نظامی واداشت که این موضوع، پیش از برقراری آتش بسی که به جنگ پایان داد، حدود ۱۵۰ نفر کشته بر جای گذاشت. پس از آن، ارتش ملی آزادیبخش زاپاتیستا در چیاپاس به فعالیت پرداخت.