متوسط وزن , متوسط قد و متوسط دور سر نوزاد

وزن نوزاد از روز ۱۰ تولد شروع به افزایش می نماید و در ۵ ماهگی به دو برابر موقع تولد و در ۱ سالگی ۳ برابر موقع تولد و در ۲ سالگی حدود ۴ برابر وزن موقع تولد می رسد

● متوسط وزن:

وزن نوزاد از روز ۱۰ تولد شروع به افزایش می نماید و در ۵ ماهگی به دو برابر موقع تولد و در ۱ سالگی ۳ برابر موقع تولد و در ۲ سالگی حدود ۴ برابر وزن موقع تولد می رسد.

وزن متولد در موقع تولد / ۵/۳ كیلو

در ۱ سالگی / ۱۰ كیلو

در ۵ سالگی / ۲۰ كیلو

در ۱۰ سالگی / ۳۰ كیلو

متوسط افزایش روزانه وزن در ۵ ماه اول ۲۰-۳۰ گرم در روز و بقیه سال اول ۱۵-۲۰ گرم در روز می باشد افزایش متویط وزن از ۲ سالگی تا بلوغ حدود ۲ كیلوگرم در سال می باشد.

برای تعیین وزن می توان ار فرمول های زیر استفاده كرد:

۵ x (سن به سال +۳) = وزن بر حسب پوند

یا (سن بر حسب سال ۸ + (۲ x بر حسب كیلوگرم از سن ۱-۶ سالگی وسن (بر حسب سال ۷x )

x ۷) – ۵=بر حسب كیلو گرم وزن از سن ۷-۱۲ سال

از سن ۳-۱۲ ماه=وزن بر حسب كیلوگرم=سن بر حسب ماه+۹

● متوسط قد:

موقع تولد / ۵۰ سانتی متر (ـ۴۵-۵۵ سانتی متر)

۱ سالگی / ۷۵ سانتی متر

۳سالگی / ۹۱سانتی متر

۴ سالگی / ۱۰۱ سانتی متر (۲ برابر موقع تولد)

از زمان ۴ سالگی تا بلوغ سالانه حدود ۵ تا ۷ سانتی متر بر قد اضافه می شود.

متوسط قد را بر حسب سال می توان از فرمول های زیر بدست آورد:

▪ از سن ۲ تا ۱۲ سال:

(سن بر حسب سال x ۵/۲)+۳۰ =قد بر حسب اینچ)

یا (سن بر حسب سال x۶)+۷۷ بر حسب سانتی متر= قد

● متوسط دور سر:

متوسط دور سر در موقع تولد ۳۴-۳۵ سانتی متر است و در ۶ ماهگی به ۴۴ سانتی متر و در ۱ سالگی به ۴۷ سانتی متر می رسد.

دور سر در مواقع تولد مختصری از دور سینه بزرگتر است و در آخر سال اول یكسان می شود.

سن / پسرها / دخترها

در ۵/۱ سالگی / ۴/۴۸ سانتی متر / ۱/۴۷ سانتی متر

در ۲ سالگی / ۲/۴۹ سانتی متر / ۱/۴۸ سانتی متر

در ۵/۲ سالگی / ۹/۴۹ سانتی متر / ۸/۴۸ سانتی متر

در ۳ سالگی / ۵/۵۰ سانتی متر / ۳/۴۹ سانتی متر

می رسد.متوسط دور سر در ۴ سالگی ۴/۵۰ و در ۵ سالگی ۸/۵۰ سانتی متر می باشد.

فونتال خدامی در ۹-۱۸ ماهگی و فونتال خلفی در ۴ ماهگی بسته می شود.

▪ افزایش دور سر:

در سه ماهه اول / ماهی ۲ سانتی متر

در سه ماهه دوم / ماهی ۱ سانتی متر

در سه ماهه سوم / ماهی ۵/۰ سانتی متر

در سه ماهه چهارم / ماهی ۲۵/۰ سانتی متر

پروفسور محمد حسین سلطان زاده

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی