اسامی دندان‌ها از ۱ تا۳۲

اگر دندان‌ها را خوب بشناسیم و موقعیت و وضعیت هر كدام را در دهان خود خوب بدانیم، می‌توانیم درموقع لزوم از این اطلاعات استفاده كنیم.