نخوردن صبحانه، میزان یادگیری در مدرسه را کاهش می دهد

مطالعات دهه اخیر نشان داده است که تغذیه صحیح در قدرت یادگیری کودکان موثر است و نخوردن صبحانه می تواند اثرات منفی بر یادگیری آنها داشته باشد.