بررسی آلودگی پنیر محلی تازه به بروسلا و کلی فرم ها در شهر همدان

پنیر شهری از عوامل عمده انتقال بیماریهای عفونی مانند تب مالت, سل, لیستریوز, دیفتری و انواع مسمومیتهای غذایی به انسان می باشد

پنیر شهری از عوامل عمده انتقال بیماریهای عفونی مانند تب مالت، سل، لیستریوز، دیفتری و انواع مسمومیتهای غذایی به انسان می باشد.

لذا بررسی این موضوع هدف اصلی این تحقیق را تشکیل می دهد تا بتوان با نتایج بدست آمده جزئیات بیشتری را در مورد آلودگی پنیرهای شهر همدان کسب نمود.

در این مطالعه ۲۱۰ نمونه پنیر تازه محلی بطور تصادفی آسان از سه منطقه شهری همدان در مدت ۶ ماه (تابستان و پاییز ۱۳۷۸) جمع آوری و مورد آزمایش قرار گرفت...

عنوان فایل
بررسی آلودگی پنیر محلی (تازه) به بروسلا و کلی فرم ها در شهر همدان application/pdf
barresie aloodegie panir.pdf
75 KB
دانلود

رسول یوسفی مشعوف