بررسی تاثیر مصرف آب معدنی چشمه دماوند بر کاتیون های کلسیم, منیزیم, پتاسیم و سدیم سرم در مردان مبتلا به پرفشاری خون

این مطالعه به منظور تعیین تاثیر آب معدنی چشمه اعلا دماوند بر کاتیون های سرم مردان مبتلا به پرفشاری خون صورت گرفت

این مطالعه به منظور تعیین تاثیر آب معدنی چشمه اعلا دماوند بر کاتیون های سرم مردان مبتلا به پرفشاری خون صورت گرفت. ۴۱ مرد مبتلا به پرفشاری خون، با میانگین سنی ۴۸±۸ سال بر اساس سن، BMI، WHR، نوع و دوز داروهای مصرفی، سیگار و مدت ابتلا به بیماری پرفشاری خون با هم مشابه سازی شدند و بطور تصادفی در دو گروه آزمون (۲۰ نفر) و شاهد (۲۱ نفر) قرار گرفتند. به گروه آزمون روزانه ۲ لیتر آب معدنی و به گروه شاهد روزانه ۲ لیتر آب شهر تهران به مدت ۸ هفته داده شد. در شروع و پایان مطالعه در افراد هر دو گروه cc ۵ خون جهت اندازه گیری کاتیون های کلسیم و منیزیم سرم (به روش کارتیری) و پتاسیم و سدیم سرم (به روش فلیم فتومتری) گرفته شد. همچنین در شروع هفته های چهارم و هشتم مطالعه، فشار خون آنها با دستگاه فشار سنج جیوه ای اندازه گیری شد و یادآور ۲۴ ساعته خوراک در افراد مزبور در مقاطع فوق گردآوری و ارزیابی شد. داده ها با روش های آماری ویلکاکسون و من ویتنی یو آنالیز شدند. املاح کلسیم، منیزیم و سختی کل آبها به روش کارتیری و پتاسیم و سدیم آنها به روش فلیم فتومتری اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که آب معدنی، تاثیر معنی دار خود را بر کاهش فشار خون در مبتلایان به پرفشاری خون با تاثیر بر میزان کاتیون های کلسیم و منیزیم سرم (به روش کاتیری) و پتاسیم و سدیم سرم (به روش فلیم فتومتری) گرفته شد. همچنین در شروع هفته های چهارم و هشتم مطالعه، فشار خون آنها با دستگاه فشارسنج جیوه ای اندازه گیری شد و یادآور ۲۴ ساعته خوراک در افراد مزبور در مقاطع فوق گردآوری و ارزیابی شد. داده ها با روش آماری ویلکاکسون و من ویتنی یو آنالیز شدند. املاح کلسیم، منیزیم و سختی کل آبها به روش کارتیری و پتاسیم و سدیم آنها به روش فلیم فتومتری اندازه گیری شد. نتایج این بررسی نشان می دهد که آب معدنی، تاثیر معنی دار خود را بر کاهش فشار خون در مبتلایان به پرفشاری خون با تاثیر بر میزان کاتیون های کلسیم، منیزیم، پتاسیم و سدیم نشان داده که این تاثیر می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی - عروقی را کاهش دهد.

اکرم کوشکی

آزاده امین پور

مهین آذر

ناصر کلانتری

حسین اردکانی