راهنمای تغذیه در هوای آلوده تهران

از آنجا كه در هوای آلوده تهران همه آسیب‌پذیر هستند، به كار بستن این توصیه‌های تغذیه‌ای فقط برای كودكان، سالمندان و بیماران نیست بلكه همه باید این توصیه‌ها را رعایت كنند تا كمترین آسیب را از این روزها و هوای آلوده‌اش ببینند.